torsdag 12 maj 2016

Balans mellan krav och resurser

Syftet med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ett av områdena som berörs arbetsbelastning. I den nionde paragrafen står det: "Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet."
Vi har olika krav på oss i arbetet, krav på vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. För att hantera kraven gäller det att vi har resurser som balanserar kraven. Resurserna kan till exempel vara arbetsmetoder och arbetsredskap, rätt kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på sin arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet och socialt stöd från chefer och kollegor. Möjlighet till återhämtning är också en viktig resurs för att balansera kraven i arbetet.
Om kraven är större än resurserna så uppstår en obalans och risken för ohälsa ökar.
Vilka krav ställs på dig i ditt arbete och vilka resurser finns det? Är de i balans? Finns det möjligheter till återhämtning?


Jag önskar dig en härlig dag, en dag där krav och resurser är i balans.

/ Sara


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar