måndag 24 september 2018

Är arbetsbelastningen ohälsosam?

Hej!

Väldigt många upplever en för hög arbetsbelastning idag. Enligt Arbetsmiljöverkets faktablad Kort arbetsskadefakta Nr 2/2017 om stress och hög arbetsbelastning säger drygt hälften av alla sysselsatta att de har alldeles för mycket att göra. Det här är ett mycket angeläget arbetsmiljöområde som är viktigt att ta på allvar. Det gäller att ha koll på om arbetsbelastningen är ohälsosam eller inte. Arbetsbelastning handlar om balansen mellan krav och resurser. Arbetsbelastningen i sig är inte farlig, utan det är när krav och resurser inte är i balans, som risken för ohälsa ökar. Det är när kraven i arbetet överskrider resurserna och att denna obalans pågår under en längre tid och möjligheterna till återhämtning är begränsade, som arbetsbelastningen blir ohälsosam.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte bara omfatta den fysiska arbetsmiljön utan även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är just arbetsbelastningen ett av de områden som lyfts fram. I den nionde paragrafen i de föreskrifterna står det "Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet."

Hur ska det gå till då, det systematiska arbetsmiljöarbete, när det handlar om att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning? Jo, det ska följa samma mall som det övriga systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga:

  1. Undersök arbetsmiljön
  2. Bedöm riskerna
  3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan
  4. Följ upp, se om åtgärderna fungerat
Att undersöka arbetsmiljön, med tanke på arbetsbelastning, kan man till exempel göra genom en enkätundersökning eller genom samtal med medarbetarna om krav och resurser i arbetet. Den här bilden använder Maria och jag oss av när vi pratar om balansen mellan krav och resurser.
Hur ser det ut med kraven på din arbetsplats? Vilka resurser har ni till att möta kraven? Är det balans mellan kraven och resurserna?

I vår Grundkurs i arbetsmiljö och Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö lägger vi mycket fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om du vill lära dig mer är du är välkommen att anmäla dig till någon av våra öppna utbildningar eller boka oss för en utbildning på just din arbetsplats.

/ Sara